WineHQ
 
Screenshot Gallery for Kara no Shoujo
 
Version Retail

Wine version: 1.4-rc4

Wine version: 1.4-rc4

Wine version: 1.4-rc4

Log in to submit screenshots
Back