WineHQ
 
Screenshot Gallery for Satsuriku no Jango - Jigoku no Shoukin Kubi
 
Version 1.0
gameplay sample
gameplay sample
Wine version: 1.5.22

Log in to submit screenshots
Back