WineHQ
 
Screenshot Gallery for Zhu Xian Online
 
Version Zhu Xian Beta
Login Screen
Login Screen
Wine version: N/A
Launcher
Launcher
Wine version: N/A
Skill Demonstration
Skill Demonstration
Wine version: N/A
Family Skill
Family Skill
Wine version: N/A
BB75 Talisman Skill
BB75 Talisman Skill
Wine version: N/A
Butterfly Dance
Butterfly Dance
Wine version: N/A
New Map: Incense
New Map: Incense
Wine version: N/A
New Mount: Turtle
New Mount: Turtle
Wine version: N/A
South Boundary
South Boundary
Wine version: N/A
New Talisman
New Talisman
Wine version: N/A
New Item mall items
New Item mall items
Wine version: N/A
New Mount
New Mount
Wine version: N/A
New NPC
New NPC
Wine version: N/A

Log in to submit screenshots
Back